Miesięczne archiwum: marzec 2015

Odpowiedzialność finansowa wspólników za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Odpowiedzialność finansowa wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | Blog Adwokat Weronika Piluchowska

PublicDomainPictures/Pixabay

Czy wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają finansowo za jej zobowiązania?

Osoby decydujące się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często uzasadniają swój wybór chęcią uniknięcia odpowiedzialności finansowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Czy rzeczywiście wybór formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala wyłączyć odpowiedzialność finansową jej wspólników?

Czytaj dalej

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPodziel się

Podział majątku wspólnego między małżonkami

Podział majątku wspólnego między małżonkami |Blog Adwokat Weronika Piluchowska

Źródło zdjęcia: Dean Hochman / Foter / CC BY

Wspólność ustawowa między małżonkami

Z chwilą zawarcia małżeństwa, z mocy ustawy, między małżonkami powstaje ustrój ustawowej wspólności majątkowej. Ma ona charakter wspólności łącznej, co oznacza, że wszelkie składniki majątku wspólnego, przysługują małżonkom niepodzielnie.

W art. 35 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawodawca wprowadził zakaz dokonywania podziału majątku między małżonkami w czasie trwania wspólności ustawowej. Zakaz ten dotyczy zarówno umownego, jak sądowego podziału majątku. Czytaj dalej

Kto może zostać członkiem zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Kto może zostać członkiem zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością|Blog Adwokat Weronika Piluchowska

Źródło zdjęcia: Steve Bowbrick / Foter / CC BY-SA

Jakie warunki trzeba spełnić, by móc sprawować funkcję członka zarządu spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Członkiem zarządu może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie jest więc dopuszczalne pełnienie funkcji członka zarządu w spółce przez osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione.

Czytaj dalej

Utrudnienia związane z prowadzeniem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |Blog Adwokat Weronika Piluchowska

PublicDomainPictures/Pixabay

 

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Każdy z nas ceni sobie autonomię w podejmowaniu decyzji i możliwość samodzielnego sprawowania kontroli i kierowania własnym biznesem. Dlatego też wielu przedsiębiorców wybiera formę jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Decydując się jednak na założenie jednoosobowej spółki z o.o. należy pamiętać o pewnych utrudnieniach związanych z jej prowadzeniem.

Czytaj dalej

Przedawnienie roszczenia o zachowek

Zachowek - termin przedawnienia |Blog Adwokat Weronika Piluchowska

Źródło zdjęcia: FRAMES OF MIND ~ Chris Preen / Foter / CC BY

Zachowek – termin przedawnienia

Nie jest tajemnicą, że jednym z najskuteczniejszych sposobów obrony przed roszczeniem o zapłatę zachowku jest podniesienie zarzutu jego przedawnienia.

Termin przedawnienia roszczenia o zachowek wynosi 5 lat, natomiast moment rozpoczęcia jego biegu jest uzależniony od tego, kto jest zobowiązany do zapłaty zachowku. Jak wspominałam w poprzednim wpisie, w pierwszej kolejności zobowiązanym z tytułu zachowku jest spadkobierca. W dalszej kolejności obowiązek ten spoczywa na obdarowanych przez spadkodawcę oraz zapisobiercach zapisu windykacyjnego. Czytaj dalej

Obniżenie wysokości zachowku

Jak obniżyć zachowek?

Jakie możliwości obrony przed roszczeniem o zapłatę zachowku ma pozwany? Zazwyczaj, jeżeli uprawniony (o tym kto jest uprawniony z tytułu zachowku przeczytasz tutaj) nie został wydziedziczony, nie okaże się, że otrzymał od spadkodawcy darowiznę o wartości wystarczającej do pokrycia zachowku lub roszczenie o zapłatę zachowku nie uległo przedawnieniu, możliwości kwestionowania zasadności roszczenia są ograniczone. Nie oznacza to jednak, że sąd uwzględni żądanie co do wysokości. W wyjątkowych przypadkach, pozwany może żądać obniżenia wysokości zachowku, powołując się na sprzeczność roszczenia z zasadami współżycia społecznego.

Czytaj dalej

Alimenty między byłymi małżonkami

Alimenty między byłymi małżonkami | Blog Adwokat Weronika Piluchowska

Źródło zdjęcia: Moyan_Brenn / Foter / CC BY

Alimenty dla byłego małżonka

Prowadząc sprawy rozwodowe często spotykam się z pytaniem o możliwość dochodzenia alimentów między małżonkami po orzeczeniu rozwodu. Klienci mają wątpliwości, czy i jaki wpływ na ewentualne późniejsze istnienie obowiązku alimentacyjnego, ma ustalenie w wyroku rozwodowym winy za rozkład pożycia jednego lub obojga małżonków.

O możliwości dochodzenia między małżonkami quasi alimentacyjnych świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny w czasie trwania małżeństwa pisałam tu i tu na moim blogu. W niniejszym wpisie skupię się na zagadnieniu obowiązków alimentacyjnych między rozwiedzionymi małżonkami.

Czytaj dalej

„Alimenty” między małżonkami w czasie trwania małżeństwa cz. 2, czyli nakaz wypłacania wynagrodzenia za pracę przypadającego jednemu małżonkowi do rąk drugiego małżonka

Zasady dochodzenia roszczeń o zaspokojenie potrzeb rodziny na podstawie art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej zwany również: kro) opisałam we artykule  „Alimenty” między małżonkami w czasie trwania małżeństwa cz. 1, czyli powództwo o zaspokojenie potrzeb rodziny. Zgodnie z obietnicą, przedmiotem niniejszego wpisu będzie omówienie drugiego trybu dochodzenia między małżonkami świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny (w tym także potrzeb drugiego małżonka) w czasie trwania małżeństwa.

Tryb ten przewiduje art. 28 § 1 kro, zgodnie z którym, jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Czytaj dalej

„Alimenty” między małżonkami w czasie trwania małżeństwa cz. 1, czyli powództwo o zaspokojenie potrzeb rodziny

Alimenty dla małżonka w czasie trwania małżeństwa

Często spotykam się z pytaniem o możliwość dochodzenia alimentów między małżonkami w czasie trwania małżeństwa.

Zgodnie z art. 444 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeksu postępowania cywilnego, dochodzenie alimentów między małżonkami jest możliwe na wypadek orzeczenia rozwodu lub separacji.

Ustawodawca przewidział jednak możliwość dochodzenia między małżonkami, w czasie trwania małżeństwa, roszczeń o charakterze podobnym do alimentów, tj. roszczeń o zaspokojenie potrzeb rodziny, w tym także potrzeb drugiego małżonka.

Czytaj dalej

O zachowku – wprowadzenie

Zachowek – uwagi ogólne

Niniejszy artykuł rozpoczyna cykl moich wpisów dotyczących instytucji zachowku. Czytelniku, jeżeli jesteś zainteresowany tematyką zachowku, zapraszam do śledzenia kolejnych wpisów na moim blogu.

1. Komu przysługuje zachowek?

Zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, pod warunkiem, że osoby te dziedziczyłyby po spadkodawcy z ustawy. Mając na względzie treść przepisów regulujących krąg spadkobierców ustawowych, w pierwszej kolejności uprawnionymi do zachowku są zstępni oraz małżonek spadkodawcy, a w przypadku braku zstępnych, jego małżonek oraz rodzice.

Czytaj dalej