Miesięczne archiwum: kwiecień 2015

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie |Blog Adwokat Weronika Piluchowska

Hebi65 / Pixabay

Czym jest wydziedziczenie?

Instytucja wydziedziczenia została uregulowana w art. 1008 kodeksu cywilnego. Pozwala ona spadkodawcy pozbawić danego spadkobiercę ustawowego prawa do zachowku. Wydziedziczenie sięga zatem znacznie dalej niż pominięcie w testamencie. Więcej na temat zachowku znajdziesz tu, tu tu.

Czytaj dalej

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPodziel się

Wpływ wspólnika na działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wpływ wspólnika na działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | Blog Adwokat Weronika Piluchowska

Unsplash / Pixabay

Kto prowadzi sprawy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Organami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są: zarząd, zgromadzenie wspólników oraz, co do zasady fakultatywna, rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy nie pełnią roli bezpośrednich reprezentantów spółki. Reprezentacja oraz prowadzenie spraw spółki pozostaje w kognicji zarządu, w którego skład, inaczej niż w przypadku wspólników, mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne. Więcej informacji na temat tego, kto może zostać członkiem zarządu w spółce z o.o. znajduje się we wpisie Kto może zostać członkiem zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Czy w związku z powyższym wspólnicy pozbawieni są wpływu na działalność spółki? Odpowiedź brzmi „nie”.

Czytaj dalej

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej – nowe regulacje

Rękojmia za wady towaru |Blog Adwokat Weronika Piluchowska

markusspiske / Pixabay

Nowe zasady w zakresie rękojmi

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), na mocy której zmianie uległy regulacje w zakresie umów zawieranych przez konsumentów oraz szereg przepisów kodeksu cywilnego, w tym dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Wyżej wskazana ustawa zastąpiła ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225), oraz ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.).

Celem niniejszego wpisu jest omówienie nowych, obowiązujących od 25 grudnia 2014 r., zasad dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

Czytaj dalej

Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna | Blog Adwokat Weronika Piluchowska

Źródło zdjęcia: CJS*64 A man with a camera / Foter / CC BY-ND

Na czym polega opieka naprzemienna ?

System opieki naprzemiennej zakłada, że dziecko pozostaje pod opieką każdego z rodziców w równym wymiarze, co w praktyce oznacza, że dziecko ma dwa równoległe domy i dwa środowiska wychowawcze. Instytucja opieki naprzemiennej nie została uregulowana w polskich przepisach prawnych, niemniej jednak przyjęcie takiego rozwiązania jest możliwe poprzez zaakceptowanie przez sąd porozumienia zawartego między rozwodzącymi się rodzicami, zwanego w praktyce planem lub porozumieniem wychowawczym. Zgodnie z art. 58 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka i zasadnym jest oczekiwanie, że rodzice będą współdziałać w sprawach dziecka. Czytaj dalej

Wysłuchanie dziecka w postępowaniu o rozwód

Wysłuchanie dziecka w postępowaniu o rozwód |Blog Adwokat Weronika Piluchowska

Źródło zdjęcia: Clériston Martinelo / Foter / CC BY

Obowiązek wysłuchania dziecka

Jak wskazywałam w moich poprzednich wpisach (tu i tu), sąd, wydając wyrok rozwodowy rozstrzyga nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa stron, ale również reguluje kwestie bezpośrednio związane z osobą dziecka. Sąd orzeka bowiem o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków, o tym z którym z rodziców dziecko zamieszka po rozwodzie, który z rodziców będzie pełnił rolę opiekuna pierwszoplanowego oraz w jaki sposób będą realizowane kontakty rodziców z dzieckiem. Mając na względzie powyższe, kierując się zasadą „nic o nas bez nas”, w postępowaniu o rozwód, prawo do wyrażenia swojego zdania powinny mieć nie tylko strony, ale i ich małoletnie dzieci, jeżeli tylko są zdolne do formułowania i komunikowania życzeń w ww. zakresie.

Czytaj dalej

Nowe zasady rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Nowe zasady rejestracji spółki z o.o. | Blog Adwokat Weronika Piluchowska

Źródło zdjęcia: pierre bédat / Foter / CC BY

W ostatnim czasie doszło do wprowadzenia kilku ważnych zmian w zakresie procedury rejestracji podmiotów podlegających wpisowi do KRS, tj. spółek handlowych, stowarzyszeń i fundacji. W niniejszym wpisie zmiany te zostaną omówione pod kątem rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czytaj dalej

Wesołych Świąt !

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy |Blog Adwokat Weronika Piluchowska

Southern Lady’s Vintage / Foter / CC BY-ND

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzę Państwu wesołych, pogodnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, spędzonych w rodzinnej atmosferze.

Adwokat Weronika Piluchowska